About

Unilever Network Academy

จากปรัชญาแนวคิดผู้ก่อตั้งยูนิลีเวอร์ที่ว่า 'ถ้าต้องการให้คนใส่ใจในธุรกิจ ต้องใส่ใจในคนก่อน' ได้สานต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบัน ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ร่วมสานต่อแนวคิดจากผู้ก่อตั้ง ด้วยการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ และฝึกอบรม ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อะคาเดมีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและพนักงานทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ครบทุกมิติ เพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จ ทั้งด้านธุรกิจ ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว